Cleantech TIPP syftar till att främja utvecklingen av innovativa lösningar genom att förbättra samspelet mellan efterfrågan från det offentliga med marknadens utbud av lösningar.

Projektet vill inspirera kommunerna att nyttja inköpsprocessen och samarbete mellan offentliga och privata aktörer som ett strategiskt redskap i kommunens övergripande utvecklingsstrategi. Projektet ska stimulera innovationsprocesser och på en konkret nivå underlätta upphandlingar så att de stämmer överens med kommunernas visioner för nya hållbara lösningar samtidigt som det förbättrar företag och andra organisationers möjlighet till utveckling och marknadsföring av nya hållbara lösningar.

I den meningen kan Cleantech kopplas till det kommunala arbetssättet i tre avseenden:

1.   Hållbar omställning (målsättningar för klimat- och resursfrågor i kommunen). Det finns ett stort behov av att skapa innovativa hållbara lösningar inom en rad komplexa områden som kommunen inte kan lösa på egen hand.

2.   Behovsdriven offentlig efterfrågan. Kommunen står inför komplexa utmaningar, där man på sikt ska finna möjliga lösningar och göra inköp. Det är både angeläget och i tiden lämpligt för näringslivet att ingå aktivt i processen.

3.   Näringslivsfrämjande genom ökad efterfrågan på innovation. Det finns behov av att stödja företag som får uppdraget att leverera hållbara lösningar på marknaden.

Projektet Cleantech TIPP inriktas mot anskaffning av forskning och utveckling genom innovationssamarbete som ligger vid sidan om upphandlingslagstiftningen.

Arbetet är per definition en osäker process, men projektet försöker minimera osäkerhetsfaktorerna genom ökad integrering av en strukturerad arbetsgång, god dokumentation och god kännedom om juridiska fallgropar.

I projektet fokuserar vi på att identifiera såväl drivkrafter bakom som hinder för kommunerna att initiera dialog och samarbeten med marknaden inför ett utbudsförfarande, något som ska säkerställa framväxten av nya lösningar.

 

Projektets faser

Cleantech TIPP följer lagstiftningen kring offentlig upphandling på både dansk och svensk sida. De åtta  pilotprojekten lotsas genom processen i tre avgränsade faser:

 

  1. Målstyrd dialog med marknaden
  2. Offentlig-privat innovationssamverkan
  3. Test av nya förslag på lösningar

Läs mer här om processen och metoderna.

FAKTA

Samarbetspartners

Köpenhamns kommun, Frederiksbergs kommun, Høje-Taastrups kommun, Allerøds kommun, Albertslunds kommun, Malmö stad, Helsingborg stad, Öresundskraft, NSR AB, BOFA, Sysav Utveckling, Sustainable Business Hub, Dansk SymbioseCenter, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Processio och Concito.

Finansiering

Den totala budgeten för Cleantech TIPP är 4,1 miljoner euro. Hälften av projektets budget finansieras genom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak (ÖKS). ÖKS-programmet ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt för att stärka och förbättra samhället inom områden som innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.

Varaktighet

Mars 2016 – februari 2019

Projektledning

Gate 21

Mer information

Martin Dam Wied, projektansvarig

Camilla Raagaard Ernst, projektledare

Projektet er støttet af:

Behovsanpassad Avfallstömning i Nordvästra Skåne

Det kommunala avfallsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) avsöker ”ondemand” lösningar för framtidens digitaliserade avfallssektor.

OPI-aftaleskabelon

Kom godt i gang med OPI med juridiske aftaleskabeloner på svensk og dansk.

Brug ny udbudslov til innovation

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12

Innovative grønne udbud: Hva' mæ' kulturen?

Projektetbeskrivelse hos Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak