FUTURE

FUTURE ska kvalificera utvecklingen av framtidens intelligenta energi- och resurssystem så att de baseras på hållbara energislag och återanvända material.

Projektet består av sju visionära fallbaserade samarbeten mellan de tre regionerna inom Greater Copenhagen. De sju fallen testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi eller resursanvändning.

Hållbar energi

FUTURE ska:

  • utnyttja, integrera och lagra hållbar energi på ett bättre sätt för att skapa ett flexiblare energisystem
  • främja energieffektiva lösningar för byggnader

Vi ska därför utforma lösningar och infrastruktur som kan bygga broar mellan å ena sidan behovet av leveranssäkerhet och å andra sidan det faktum att hållbara energislag ofta är fluktuerande.

Resursanvändning

FUTURE ska:

  • öka resurseffektiviteten och leda till en cirkulär omställning av samhället förlänga livslängden för material samt återanvända avfall och restprodukter så att de inkluderas i nya kretslopp
  • begränsa produktionen av jungfruliga (nya) material och därmed också energianvändningen.

Projektet visar hur man kan styra produkt- och materialströmmar på lokal nivå och därmed främja ett intelligent materialutnyttjande.

Vilka ligger bakom projektet?

Bakom initiativet står Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland. Samtliga har som mål att:

  • deras energiförbrukning 2020 ska utgöras av 40 % hållbar energi
  • tillhöra de mest resurseffektiva regionerna.

De tre regionerna har redan en stark utgångsposition och erfarenhet av ökad resurseffektivitet, strategisk energiplanering och Smart City-satsningar. Greater Copenhagen är därmed den perfekta testbänken.

Mål

Projektet ska utveckla och cementera den styrkeposition som Greater Copenhagen redan har inom energi- och resursområdet. Vi vill förstärka sektorns företagsaktörer, säkra kunskapsdelningen och värdeskapandet. Målet är att de visionära fallbaserade samarbetena ska leda fram till utveckling av nya och genomslagskraftiga lösningar som kan omsättas till konkreta lösningar i framtidens energi- och resurssystem.

FAKTA
Partners

Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, HeatPlan A/S, Kalundborg Kommune, Balslev Radgivende lngeniører A/S, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lunds kommun, Bofa – Bornholms avfallsbehandling, E.ON Sverige AB, Skånes Universitetssjukhus, Gate 21.

Finansiering

Projektet har en total budget på 6,78 miljoner euro. EU:s gränsregionala Interreg-program Öresund-Kattegatt-Skagerrak (Interreg ÖKS) finansierar projektet med 3,2 miljoner euro och de tre regionerna skjuter till 1,26 miljoner euro.

Varaktighet

1 februari 2018 till och med 31 januari 2021

Projektledare

Gate 21

Mer information

Jesper Bøttcher, projektledare
Martin Dam Wied, programledare Energi

Støttet af: