Silent City

Silent City

Den globale urbanisering er en realitet. I takt med at flere og flere flytter til byerne, stiger antallet af mennesker, der påvirkes af støj fra trafikken. Alligevel er det et problem, der ikke prioriteres, når der planlægges nye vej- og banestrækninger.

En række omegnskommuner i Hovedstadsregionen er gået forrest i kampen mod støjen, og de driver sammen med Gate 21  projektet Silent City. Projektet arbejder med at  sætte fokus på trafikstøj, og med at vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. 

På kortet nedenfor kan du se de støjprojekter, som partnerne i projektet samt eksterne partnere udenfor projektet har igangsat for at mindske støjen i Silent City området. Du kan også læse mere om projekterne i menupunktet Living Lab.

 

Stærkt samarbejde mellem 8 kommuner og Region Hovedstaden

Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste kilde til støj i vores samfund. Alene i Danmark er mere end 1,4 millioner mennesker udsat for trafikstøj, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Og det kan have alvorlige konsekvenser som stress, angst og i værste fald død.

Kommunerne i Silent City er aktuelt udfordret af trafikstøj fra:

  • Fire motorveje (Holbækmotorvejen, Amagermotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Motorring 4)
  • En række store trafikveje (for eksempel Ring 3, Roskildevej, og Gammel Køge Landevej)
  • Vestbanen og Køge Bugt Banen

Med disse udfordringer placerer det kommunerne i toppen af de nationale statistikker for trafikstøjbelastning, og trafikstøjbelastningen må påregnes at stige i de kommende år som følge af dels etableringen af København-Ringsted-banen, dels den forventede generelle trafikstigning på motorvejene.  Etablering af Letbanen må også forventes at skabe anlægsstøj i byggeperioden.

Vejdirektoratets støjkortlægning viser også, at kommunerne i Silent City området er relativt højt plaget af trafikstøj fra statens veje;

(Figur; Data fra Vejdirektoratets Støjhandlingsplan (2018) kombineret med data om antal boliger fra Danmarks Statistik (2017)).

 

Europas første Living Lab for trafikstøj

Silent City projektet er et initiativ som arbejder på flere planer med politisk påvirkning, meningsdannelse, kompetanceudvikling og etablering af et Living Lab. I Living Lab´et tester og udvikler projektet innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her samarbejder kommuner, virksomheder, borgere, regioner og forskningsinstitutioner om målene med at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger. Projektet skal være med til at sætte de deltagende kommuner og Danmark på verdenskortet inden for urban støjbekæmpelse. Læs mere om vores living lab for støjbekæmpelse i menuen til venstre.

Silent City Sekretariat

Silent City Sekretariat

Silent City’s sekretariatet sidder i Gate 21. Har du spørgsmål, input eller andet til Silent City’s arbejde, er du mere end velkommen til at kontakte os:

 

Vejstøj måles og formidles i real-tid - Albertslund | SoundCity by SoundEar

Vejstøj måles og formidles i real-tid – Albertslund | SoundCity by SoundEar

Ved hjælp af sensorteknologi og støjberegninger, udviklet af SoundEar og FORCE og en vejstrækning stillet til rådighed af Albertslund Kommune, kan vejstøj og gener heraf nu måles og formidles på dynamiske vis. Se video om løsningen her.

Med støtte fra Danish Sound Networks innovations pulje har partnere fra hhv. SoundEar, FORCE, Gate 21 og Albertslund Kommune gennem 2018 arbejdet med at udvikle denne platform.

Formålet har været at illustrere hvordan billig sensorteknologi i kombination med støjberegninger kan bruges til at formidle støj på et ny, vedkommende og detaljeret måde. Projektets partnere har udviklet første udgave af en ny service/dataplatform, hvor støjdata illustreres grafisk i realtid. Når værktøjet er færdigudviklet på et senere tidspunkt vil data også kunne vises i tilbageskuende tidsserier.

Værktøjet vil således være et supplement til eksisterende beregnede støjkort, som vi kender fra Miljøstyrelsen. Kortene herfra giver et meget detaljeret billede af den gennemsnitlige støjbelastning over flere år, men siger eksempelvis ikke noget om den øjeblikkelige situation, variationer over døgnet eller den oplevede gene. Ligesom de ikke er verificerede med egentlige måling. Ved at anbringe målemikrofoner langs en vej og integrere en støjberegningsprofil for området kan SoundCity vise de øjeblikkelige støjniveauer ved vejen i form af dynamiske online støjkort og støjgenekort. Første test af produktet består af 5 målestationer, og er netop er opsat i Albertslund på Roskildevej i Silent City Living Lab for urban støjbekæmpelse. Hver station består af en type-1 støjmåler koblet til en mikro PC, som uafbrudt sender målinger til en Cloud baseret service. Ud fra målestationernes placering er der udarbejdet et aktivt støjkort. Kortet er knyttet til en tilhørende hjemmeside, som opdateres hvert sekund, hvor man eksempelvis kan se en lastbil bevæge sig live hen over kortet.

Kortet findes her; http://87.118.118.224:5300/ Det er ikke hensigten at dynamiske støjkort skal erstatte de nuværende statiske beregninger, men det er et godt supplement, især når målgruppen omfatter lægfolk blandt virksomheder, borgere og politikere.

Miljøskærm - Vallensbæk | Miljøskærm & Silent City

Miljøskærm – Vallensbæk Kommune | Miljøskærm & Silent City

En støjskærm af brugte vindmøllevinger har sænket støjen 6-7 decibel for de borgere, der bor i nærheden. Det betyder, at deres boliger er røget ud af kategorien ’støjbelastet’, som er områder, hvor vejstøjen runder de 58 decibel. Læs mere her >>

Støjabsorberende autoværn - Ishøj | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn – Ishøj Kommune | NAG1 & Silent City

Virksomheden NAG1 har udviklet et autoværn, der både skaber sikre veje og samtidig sænker støjen fra trafikken. NAG1 har fået støtte af Markedsmodningsfonden til den endelige udvikling og demonstration af autoværnet, der bliver sat op i Vallensbæk og Ishøj Kommune, som en del af Silent City. Læs mere her >>

Støjabsorberende autoværn - Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn – Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Virksomheden NAG1 har udviklet et autoværn, der både skaber sikre veje og samtidig sænker støjen fra trafikken. NAG1 har fået støtte af Markedsmodningsfonden til den endelige udvikling og demonstration af autoværnet, der bliver sat op i Vallensbæk og Ishøj Kommune, som en del af Silent City. Læs mere her >>

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har i 2015 og 2016 afsat budget til en støjpulje, som borgere kan få del i, hvis de er særligt udsatte for vejstøj. Læs mere her >>

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden:

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden

I Solrød Kommune har man anvendt en stor strækning af støjvolden langs Køge Bugt Motorvejen til at skabe en aktivitetsrute med innovative bevægelses- og rekreative muligheder. Læs mere her >>

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk Kommune indsnævres både Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden fra fire spor til to, så der kommer til at være et spor i hver retning. Samtidigt etableres en række rundkørsler. Læs mere her >>

 

 

Støjskærm på Allingvej - Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Støjskærm på Allingvej – Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Borgerne på Allingvej i Hvidovre får en næsten 800 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen. Støjskærmen er blevet en realitet efter en borgergruppe i årevis har kæmpet en vedholdende kamp for tiltag, der skal reducere trafikstøjen. Læs mere her >>

Ny støjskærm ved boligområde - Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Ny støjskærm ved boligområde – Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i 2016 opført en ny støjskærm ved et boligområde nær Gjeddesdalvej og Nysøvej i Vallensbæk. Den nye 600 meter lange og fire meter høje støjskærm har mindsket støjgenerne fra Køge Bugt Motorvejen i området og nedbragt antallet af støjbelastede boliger. Læs mere her >>

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Vejdirektoratet gennemfører en større udbygning af Køge Bugt Motorvejen, hvor seks spor udvides til otte. Læs mere her >>

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune

Byrådet i Køge Kommune har bevilliget 9,1 millioner kroner til støjskærme i 2017. Det betyder, at borgere ved udvalgte strækninger i Køge, som er generet af støj, kan søge et støjpartnerskab med kommunen – i sådan et partnerskab dækker kommunen op til 50 procent af anlægsudgifterne til at reducere støj fra trafikken. Læs mere her >>

Støjskærm på Værftsvej | Køge Kommune

Støjskærm på Værftsvej | Køge Kommune 

I forbindelse med en større udvidelse af Køge Havn valgte Køge Kommune at reducere trafikstøjen fra en øget mængde lastbiler til og fra Havnen. Læs mere her >>

 

Partnere i Silent City

Projektets organisation udvikles undervejs: Forprojektet dækkede perioden 2015-2016, og projektet fortsættes nu i en fase 3 for 2019-2020.

Den fungerende styregruppe for projektet består af kommunerne Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Gladsaxe, Glostrup, Ishøj, Køge, og Vallensbæk, samt Region Hovedstaden. Formanden for styregruppen er Udviklings- og erhvervschef Kristine Klæbel fra Vallensbæk Kommune.

Flere virksomheder og forsknings- institutioner er knyttet til projektets initiativer.

Desuden arbejdes der løbende med at udvikle et internationalt netværk af partnere, som skal bruges til at udvikle europæiske samarbejdsprojekter om trafikstøj.

Kortet il højre viser de deltagende kommuner i Silent City. Her er det muligt for virksomheder at opsætte innovative støjløsninger.

 

 


FAKTA

Samarbejdspartnere
Projektets organisation vil udvikle sig undervejs: I forprojektet deltog Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Gladsaxe, Glostrup, Ishøj, Køge og Vallensbæk Kommuner samt Region Hovedstaden. Flere virksomheder og forskningsinstitutioner er knyttet eller har været knyttet til projektets initiativer: Det gælder bl.a. NCC, Soundear, Saint Gobain, Rambøll, MOE, Force Technology, Miljøskærm, NAG1, Brüel & Kjær, Art Andersen, Leapcraft, Kræftens Bekæmpelse, m.fl..

Finansiering
Projektet finansieres af partnerkommunerne samt Region Hovedstaden. Herudover har projektet modtaget støtte til enkelte af aktiviteterne fra fonde  og via tilskud fra virksomhederne. Der søges løbende projektmidler fra diverse danske og europæiske fonde.

Varighed
Projektet har løbet siden 2015 og den nuværende samarbejdsaftale løber til og med 2020.

Projektleder
Gate 21

Mere information
Kirstine Hjorth Lorenzen, leder af Silent City, Gate 21
Claus Melvej Ascanius, presse- og Kommunikationsansvarlig for Silent City, Gate 21. Telefon: 42428919