Strategisk afsæt for indsatsområdet Byg & By

Afsæt

Indsatsområdet Byg & By tager afsæt i den regionale målsætning om et 100 procent fossilfrit energi- og transportsystem i henholdsvis 2035 og 2050. Skal visionen om det fossilfrie energisystem realiseres, kræves dels massive energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse og dels en større integration mellem bygningernes drift og forsyningssystemerne, herunder også anvendelsen af vedvarende energi i bygningsmassen. Byg og By har som hovedformål at udvikle, demonstrere og forankre projekter, der viser, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan fremtidssikres med henblik på at realisere visionen om fossilfrihed i 2050.

Presset på vores byer øges som følge af den markante bevægelse fra land til by. Samtidig skaber urbaniseringen et øget fokus på byerne som motorer for vækst og hermed som centrum for det gode bolig- og arbejdsliv. At fremtidssikre og tilpasse vores bygninger tager derfor ofte afsæt i mere bevidste strategier for by-, bolig- og erhvervsudviklingen med baggrund i den kommunale planlægning og lovgivning. Bygningerne danner hermed også nye rammer for, hvordan vi bor, arbejder, går i skole, dyrker vores fritid og så videre. Derfor skal en energimæssig fremtidssikring også tage afsæt i, hvordan vi fremover ønsker at leve i og bruge vores bygninger. Særligt vil der være fokus på, hvordan der sikres et godt indeklima i vores bygninger, uden at vi afviger fra målsætningerne om et fossilfrit energisystem.

 

Udvikling

Gate 21 ønsker på den baggrund at udvikle indsatsområdet, så det både imødekommer de regionale og kommunale udviklingsønsker for byerne og behovet for at fremtidssikre bygningerne. Projekterne tager form af demonstrationsprojekter, der udvikles for at afprøve nye systemløsninger, modeller, værktøjer og standarder. For indsatsområdet vil der løbende ske en afklaring af mulighederne for at anvende Living Labs til at demonstrere innovative teknologier, adfærdsmodeller, forretningsmodeller og samarbejdsformer.

 

Mere information

Kontakt programleder Martin Dam Wied