Strategisk afsæt for indsatsområdet Energi & Ressourcer

Afsæt

Energi- og transportsystemet står for en stor del af CO2-udledningen. Den nationale målsætning er at gennemføre en grøn omstilling af energi- og transport-systemet til at være fossilfrit i 2050. Region Hovedstaden har sammen med kommunerne i regionen vedtaget en målsætning om et fossilfrit energisystem i 2035 og et fossilfrit transportsystem i 2050.

Omstillingen rummer en stor satsning på at indfase vedvarende energikilder og energieffektivisering. Det er en omstilling, som rummer mange udfordringer såsom forsyningssikkerhed, uafhængighed af importerede brændsler, lokale energiressoucer, miljøpåvirkninger og energipriser. Samtidigt skal der investeres målrettet for at nedbringe CO2-udslippet på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Grundlæggende skal vores ressourcer anvendes mere effektivt, og spildet skal nedbringes.

 

Udvikling

Det forventes, at fremtidens energi- og transportsystem består af en kombination af mange løsninger: Energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse, indpasning af vedvarende energi, intelligente energisystemer, ressourceeffektivitet og betragtninger om, at affald håndteres som en ressource. Løsningerne skal understøttes af nye samarbejdsformer og forretningsmodeller, som er driverne for, at omstillingen lykkes.

Gate 21 ønsker på den baggrund at skabe værdi gennem samarbejder mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle Greater Copenhagen som foregangsregion inden for den grønne omstilling. Der arbejdes i strategiperioden primært med udvikling af projekter inden for Smart Energy og ressourceeffektivitet samt mulighederne for, at der kan udvikles Living Labs inden for disse områder til at udbrede innovative teknologier, adfærdsmodeller, forretningsmodeller og samarbejdsformer.