Totalværdimodellen

Energirenovering med merværdi

Totalværdimodellen er et værktøj, som en bygherre kan anvende i et renoveringsprojekts indledende faser, hvor bygherren tager en række strategiske og afgørende beslutninger

Beskrivelse

Når der for bygherren opstår en mulighed eller et behov for at renovere, er det vigtigt at få fastlagt, hvad der sætter renoveringen i gang.

Arbejd dig gennem ”rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i beslutningsdokumentet, som du finder under fanebladet Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Hvem er beslutningstager?
 • Hvad sætter processen i gang?
 • Hvilke andre forhold er med til at sætte problemet/behovet på dagsordenen?

Aktiviteter

Bygherren udpeger projektleder til arbejdet med totalværdi.

Dokumentation

Du kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis tilgængelig/relevant:

 • Beslutningsnotater
 • Arbejdstilsyns påbud
 • Rapporter omkring indeklimaproblemer
 • Beboerklager
 • Øvrige forhold, for eksempel ny lovgivning eller organisationsændringer

Værktøjer

Arbejd videre med:

Beskrivelse

Bygherren vurderer, om der skal bruges en traditionel tilgang, eller om der skal anlægges en totalværditilgang til renoveringen, og hvor omfattende denne skal være. ”Rummet” skal få bygherren til at overveje, om der er potentiale i en given bygningsmasse til en totalværditænkning, og hvad det vil indebære at arbejde med totalværditænkning.

Bygherren skal overveje hvilken økonomi, der er realistisk. Er der en økonomisk mulighed for at renoveringen kan foldes ud og blive et projekt med totalværdi?

Arbejd dig gennem ”rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer. Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under fanebladet Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Vil bygherren anlægge en totalværdibetragtning?
 • Hvilke målsætninger og succeskriterier vurderer bygherren umiddelbart er relevante?
 • Medfører problemet/behovet, at bygherren kan inddrage energi- og bæredygtighedstænkning i bred forstand?
 • Hvordan kan bygherren inddrage brugere/beboere?
 • Skal der samarbejdes med bygherrerådgiver, og hvad er eventuelt omfanget, og hvornår i projektforløbet skal rådgiver benyttes?
 • Vil bygherren afsætte ressourcer til at arbejde sig igennem Totalværdimodellen. Der tænkes på personaleressourcer og eventuelle
  økonomiske ressourcer.
 • Skal der nedsættes en styregruppe?
 • Hvilken rolle skal styregruppen have?

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Totalværdimodellen gennemlæses.
 • Lav en kort liste med mål.
 • Opstil eventuelt tre målsætninger, den realistiske, den vilde og den midt imellem.
 • Tænk på, at netop brugen af Totalværdimodellen kan rykke ved målsætningerne.
 • Overvej eventuelt med skitser, om bygningen kan løftes og tilføre bygherren og brugere noget, som kan være specielt værdiskabende, og som bør fremhæves.
 • Lav økonomiske overvejelser med hensyn til et løft af bygningen.

Dokumentation

Du kan med fordel lave følgende dokumentation:

 • Dokument som anslår ressourceforbrug til det videre arbejde med Totalværdimodellen.
 • Skriftlig kommunikation til beslutningstager vedrørende begrundelse for, hvorfor Totalværdimodellen anvendes.
 • Tænk på, at alle skitser, økonomiberegninger, målsætninger med mere kan være en del af dokumentationen.

Værktøjer

Arbejd videre med:

Beskrivelse

Dette ”Rum” handler om screening af bygningen eller bygningerne. Det er meningen, at bygherren skal lave en visuel gennemgang af bygningen.

Screeningen leverer de vigtige input til de efterfølgende rum, hvor perspektiverne udvides og løsningerne findes.

I dette ”rum”, skal der vurderes økonomi i meget grove træk. Det er vigtigt, at der tænkes bredt altså på alle de omkostninger, besparelser, fordele og ulemper, der kan forekomme i projektet.

Arbejd dig gennem ”rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation
og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under fanebladet Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Har bygningen arkitektoniske kvaliteter, der skal bevares?
 • Er der forhold, som kan have særlige konsekvenser for totalværdien (pcb, asbest, skimmelsvamp, bly, indeklima, mm.)?
 • Er der meget store driftsmæssige omkostninger?
 • Er der andre omkostninger, og hvad kunne der være af besparelser?
 • Hvilke planer er der for bygningens anvendelse?
 • Hvilke planer er der for infrastrukturer og det geografiske område generelt?
 • Skal der arbejdes med kvadratmeterpriser i forhold til køb, salg og leje?
 • Hvordan bør man inddrage brugerne/beboerne, og hvad kan de bidrage med, så behov og problemer afklares?
 • Hvem har kendskab til bygningens drift?
 • Er der brugere eller en ejendomsinspektør, som kender bygningen indgående?
 • Findes der nye metoder eller demonstrationsprojekter, der skal overvejes således, at renoveringen også bliver innovativ.

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Indhente oplysninger om bygningen, heriblandt energimærke, årsregnskaber, lejeaftaler.
 • Visuelt besøg i bygningen, vurdering indvendigt og udvendigt.
 • Foretage energimæssig og social vurdering eventuelt med brugerinddragelse.
 • Vurdere disponeringen af blandt andet kvadratmeter.
 • Indsamle oplysninger om planer for bygningens anvendelse, planer for infrastrukturer og det geografiske område.
 • Vurdere drift og vedligehold nu og i fremtiden.
 • Foretage kort analyse af de mulige resultater af bygningsundersøgelsen.
 • Indhente oplysninger om køb, salg og leje i form af kvadratmeterpriser.
 • Tage kontakt til for eksempel Landsbyggefonden omkring økonomisk støtte.

Dokumentation

Du kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis tilgængelig:

 • Et dokumentet, der som udgangspunkt ikke skal overholde værdier fra screeningen, men mere ses som en huskeliste til bygningsmæssige screeninger. Det kan eventuelt være en lang liste med punkter, der kan vægtes til og fra.
 • Årsregnskaber for drift og vedligehold.
 • Lejekontrakter og dertil opsigelsesfrister.
 • Dokumenter fra Landsbyggefonden.
 • Fotodokumentation af bygningen.
 • Tegninger over bygningen.
 • Energimærke.
 • Drift og vedligeholdelsesplan.
 • Lokalplanforhold.
 • Referater af brugermøde.

Værktøjer

Arbejd videre med:

 

Beskrivelse

I dette “rum” har bygherren mulighed for at tænke de store tanker. Det er i dette “rum”, at alle projektets potentialer skal overvejes. Bygherren kan opfatte “rummet” som en struktureret brainstorm ud fra de tre bæredygtighedskriterier miljøet, økonomien og det sociale.

Arbejd dig gennem “rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Hvad er bygnings potentiale, hvis den energirenoveres, bygges til eller rives ned?
 • Hvad skal bygningen bruges til om 10 år?
 • Er der noget unikt ved bygningens arkitektur?
 • Er bygningen en vigtig del af omgivelserne?
 • Er bygningen egnet til andre funktioner?
 • Hvad ville du gøre, hvis der ikke var økonomiske eller planmæssige begrænsninger?
 • Hvad er det mindste, der skal gøres?
 • Kan bygningen bruges af flere brugere – samtidig eller på forskellige tidspunkter?
 • Hvordan fungerer bygningen i samspil med andre bygninger i nærheden?
 • Skal målsætningerne fra Afklaring og Screening suppleres?
 • Hvilke virkemidler skal anvendes for at opfylde målsætningerne?
 • Hvad er den anslåede økonomi for de enkelte virkemidler?

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Arbejde videre med de målsætninger og delmålsætninger, som blev opstillet under Afklaring og Screening.
 • Være opmærksom på, at målsætninger og delmålsætninger kan være genstand for løbende revurdering.

Dokumentation

Værktøjer

Arbejd videre med:

 

Beskrivelse

I dette “rum” underbygger og kvalitetssikrer bygherren de mål og virkemidler, som er fremkommet under Potentialer. Bygherren skal i dette “rum” være opmærksom på at tjekke og eventuelt udfordre lovgivningen og andre eventuelt bindende rammer for projektet.

Arbejd dig gennem “rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Hvilke emner fra Screening og Potentialer skal der arbejdes videre med?
 • Hvad er omfanget af dataindsamlingerne?
 • Hvordan skal der laves bruger/beboerinddragelse?
 • Skal der laves stikprøver på materialer og hvor mange?
 • Er der emner fra Potentialer, der kræver dispensationsansøgning hos myndigheder?
 • Skal der laves thermografi fotografering af bygningen?
 • Skal der laves trykprøvning af bygningen?
 • Skal der laves destruktive indgreb for afdækning af skjulte forhold?

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Undersøge og underbygge data fra “rummet” Potentialer.
 • Holde bruger/beboermøder op imod emner fra Potentialer.
 • Indhente nødvendige lovgivningsmæssige retningslinjer.
 • Indhente nødvendige data fra GIS (Geographical Information System)

Dokumentation

Resultaterne af dataindsamlingerne er vigtig dokumentation og skal sammen med potentialerne danne grundlaget for efterfølgende arbejde med at finde løsningerne.

Værktøjer

Arbejd videre med:

Beskrivelse

Bygherren opstiller i dette “rum” de løsningsforslag, der udnytter bygningens potentialer og lever op til bygherrens målsætninger. I denne fase visualiseres løsninger gennem skitser, 3D visualiseringer, beregninger og referencer med henblik på at give et samlet billede af løsningerne. Overblikket er væsentligt, når løsningsforslag skal vurderes. Man kan have svært ved at danne sig et overblik, når mængden af information er omfattende og fordelt på forskellige dokumenter og rapporter. Derfor er det vigtigt, at informationen omsættes til visuelle afbildninger, der kan overskues på én gang.

Arbejd dig gennem “rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Hvad er byggeriets potentiale?
 • Er der flere løsningsmodeller?
 • Hvor langsigtede er løsningerne?
 • Hvad er bygherrens målsætning med renoveringen, og er de ændret i forhold til de tidligere målsætninger?
 • Hvilke løsningsforslag forener potentialet og data med målsætningen?
 • Kan løsningsforslagene afhjælpe andre elementer, som er afdækket i “rummene” Screening og Data?
 • Hvad er løsningsforslagenes indbyrdes relation og afhængighed?
 • Hvilke risici er der for at synergi ikke opnås og enkelte tiltag ikke realiseres?

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Der udarbejdes et løsningskatalog, som samler potentialer, data og målsætning til løsningsforslag.
 • Der afholdes workshop, hvor løsninger fremlægges og drøftes. Fremlæggelsen skal være visuel, så der dannes et fysisk overblik over løsningerne.

Dokumentation

Du kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis tilgængelig:

 • Løsningskatalog med visualiseringer af løsningsforslag.

Værktøjer

Arbejd videre med:

Beskrivelse

I rummet Totaløkonomi arbejder bygherren med en totaløkonomisk analyse af de opstillede løsninger. Bygherren kan bruge værktøjet Projektberegneren. Det er et værktøj, hvor bygherren forholdsvist enkelt kan opstille økonomien på de valgte løsninger. Projektberegneren samler de vigtigste oplysninger på et oversigtsark, og det er en god hjælp ved vurderingen af løsningerne.

Fra et totalværdiperspektiv er det ikke kun den rene økonomi, som er interessant. Projektberegneren gør det muligt også at arbejde med blødere værdier og give dem karakterer.

Arbejd dig gennem “rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under Værktøjer.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Hvordan matcher løsningerne de vægtede målsætninger?
 • Hvilke data er til rådighed? Det gælder især data om anlægsøkonomi og om drift.
 • Kan de kvantitative og kvalitative løsninger kapitaliseres?
 • Er der forhold, der forhindrer valg af de “rigtige” løsninger?
 • Hvilke interessenter er relevante for den totaløkonomiske analyse. Kan de have indflydelse på, hvordan analysen stilles op og på resultaterne?
 • Rummet totaløkonomi handler ikke direkte om finansiering, men kan forskellige finansieringsformer have indflydelse på totaløkonomien?
 • Hvordan er hovedtallene fremkommet? Synliggørelse af beregningsforudsætninger.
 • Hvad er alternativomkostningerne?
 • Er der noget i finansieringsformerne, f.eks. lånebekendtgørelsen, som kan få indflydelse på valg af virkemidler?

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Opstil anlægspriser og driftsomkostninger for hver enkelt løsning. Brug eventuelt Projektberegneren.
 • Indgå i dialog med interessenter og sørg for at de bliver præsenteret for den merværdi, der ligger uden for den rene totaløkonomi.
 • Prioriter eventuelt de analyserede løsninger.
 • Vurder og synliggør de valgte levetider ved hver drifts- og anlægsomkostning på de involverede bygningsdele.
 • Søg information om anlæg og drift hos relevante personer. Det kan være: personer i fagforvaltninger, driftspersonale, bygherrerådgiver, kolleger eller andre personer med specialviden.
 • Sørg for at kvalitetssikre vurderinger og beregninger ved at diskutere dem med flere forskellige personer med kompetencer inden for området.
 • Sørg for at gøre eksplicit opmærksom på, hvad der er medtaget i beregningerne og hvad der ikke er, så det er klart for modtagerne af analysen.

Dokumentation

Du kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis tilgængelig:

 • Mailkorrespondance
 • Oplysninger som er opstillet i excelark. I Projektberegneren er der indsat celler så præcis kilde for de enkelte oplysninger kan angives.
 • Notater som følger med de udførte analyser

Værktøjer

Arbejd videre med:

 

Beskrivelse

I dette “rum” har bygherren fokus på den eventuelle overdragelse, der skal ske med projektet og afslutning på arbejdet ved Totalværdimodellen. Det kan være et oplæg til politisk beslutning eventuelt med flere løsningsforslag, hvor et af disse skal besluttes.

Det er her, at der ansøges om hovedbevilling. Efter en totaløkonomisk gennemgang er der fundet løsninger, der skal arbejdes videre med i et eventuelt byggeprogram. “Rummet” har fokus på en fyldestgørende overdragelse til det næste led i renoveringen.

Arbejd dig gennem “rummets” fire faser: Spørgsmål, Aktiviteter, Dokumentation og Værktøjer.

Skriv dine overvejelser og konklusioner ind i Beslutningsdokumentet, som du finder under fanebladene Værktøjer og Beslutningsdokument.

Spørgsmål

Overvej følgende:

 • Nåede bygherren målene, og hvad har evt. ændret dem?
 • Hvilke informationer omkring endelig løsning skal videre til brugerne eller beboerne?
 • Er der løsninger, der skal ud i offentligheden og hvordan?
 • Er der løsninger, der indeholder helt nye produkter inden for energi eller miljø, hvor anden partner skal informeres?
 • Skal projektet evt. overdrages til anden del af organisationen og hvordan?
 • Har Totalværdimodellen tilført projektet mere end en anden traditionel projektgennemgang?
 • Skal der eventuelt arbejdes videre med modellen RenProces?

Aktiviteter

Du kan med fordel gøre følgende:

 • Der skal laves dokumenter til politisk beslutning.
 • Der skal laves dokumenter til økonomiske bevillinger
 • Der skal laves dokumenter til Landsbyggefonden (skema A)
 • Der skal laves information til brugerne eller beboerne.
 • Brug lidt tid på at se på de første tekster, skitser og beregninger, der blev lavet. Hvad er ændret og hvorfor?

Dokumentation

Du kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis tilgængelig:

 • Dokumenter til beslutningstagere og bevilling, herunder sammenfatning af analysens resultater.
 • Dokumenter til brugere eller beboere.

Værktøjer

Om Totalværdimodellen som værktøj

Totalværdimodellens fokus er i renoveringens idéfase. Totalværdimodellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, indtil bygherren lander igen med et solidt oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling.

Der er otte “rum” i værktøjet:

 • Afsæt
 • Afklaring
 • Screening
 • Potentialer
 • Data
 • Løsninger
 • Totaløkonomi
 • Overdragelse

Hvert rum indeholder 5 faneblade:

 • Beskrivelse
 • Spørgsmål
 • Aktiviteter
 • Dokumentation
 • Værktøjer

Læs mere om anvendelse af hver fase ved at klikke på ovenstående eller i menuen i toppen af denne tekst.

Bygherren kan bruge værktøjet på flere måder: