Totalværdimodellen

Energirenovering med merværdi

Cases

De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænker helhedsorienteret og kunne spare over 50 procent i driftsudgifter.

Københavns Kommune

Over sommeren 2012 undersøgte Københavns Ejendomme sammen med Kultur og Fritid muligheden for etablere en permanent isskøjtebane på Genforeningspladsen i København. Analysen viste, at Københavns Kommune kunne spare 50% på energi og 60% på drift.

Det var resultatet af en helhedsorienteret analyse. Københavns Ejendomme indsamlede alle tilgængelige driftsinformationer om det eksisterende anlæg sammen med fagforvaltningen og driftspersonalet på Genforeningspladsen.

Københavns Ejendomme vurderede ligeledes sammen med Kultur og Fritid og driftspersonalet de andre fordele, der ville være ved at anlægge et permanent anlæg. Det var især et forbedret arbejdsmiljø for driftsfolkene på anlægget, en længere fodboldsæson, færre støjgener, mindre hærværk og et flottere anlæg.

Københavns Ejendomme havde Esbensen Rådgivende ingeniører tilknyttet. Ud over at regne på en permanent løsning, regnede Esbensen også to andre lidt mindre ambitiøse løsninger på skøjtebanen. Det bedste langsigtede resultat ville København dog opnå med en permanent løsning. Tilbagebetalingstiden for et anlæg på 37 millioner ville være 17 år. Det vil sige at besparelserne i energi og drift ved at anlægge et permanent anlæg ville kunne betale investeringen i det permanente anlæg tilbage på 17 år.

Læs mere om casen Genforeningspladsen og om hvordan Københavns Kommune har arbejdet med totalværdi. (pdf)

Bo-Vest arbejder allerede med totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret masterplan for renovering af Albertslund Syd har Bo-Vest opnået et resultat, der ligger meget op ad Plan C’s Totalværdimodel.

BO-Vest 

Bo-Vest var allerede meget fremme i skoene, da Rækkehusene blev bygget i 1965 i Albertslund Syd. Det var det første præfabrikerede elementbyggeri i Danmark. Nu vil Bo-Vest renovere rækkehusene i en skala, som ikke er set før. Der er for hele området Albertslund Syd under Bo-Vest udtænkt en helhedsplan – Masterplan Syd.

Der var et fælles ønske om at renovere bydelen Albertslund Syd blandt dens boligforeninger og Albertslund kommune, som derfor indgik i et partnerskab. Masterplan Syd er selve grundlaget for at udarbejde helhedsplaner og konkrete renoveringsprojekter for de enkelte delområder. Plan C’s Totalværdimodel blev inspireret af dette arbejde.

BO-Vest tænker drift 50 år frem i tiden

Totalværdimodellen tager udgangspunkt i helhedsperspektivet på samme måde som Bo-Vests arbejde med renoveringsindsatsen for sine ejendomme. Dog er Bo-Vest gået et skridt længere ved at indtænke de næste 50 års drift af ejendommene i udarbejdelsen af renoveringsforslaget. Der er således tænkt meget på vedligeholdelsesfrie materialer.

Demonstrationsprojekter er et vigtigt redskab til afprøvning af løsninger

Som en del af helhedsplanen for rækkehusene blev der gennemført renoveringer med forskellige løsninger, bl.a. et EUPD demonstrationsprojekt. Her blev seks rækkehuse renoveret efter seks forskellige energiklasser fra den normale energiramme fra BR08 til energiklasse 2020 Plus. Disse stod færdige i sommeren 2011 og har medført, at Bo-Vest har udvalgt rækkehuset med BR08 lavenergi kl. 2 som den løsning, der kommer tættest på det endelige resultat.

Figur 1: Et før og efter billede af demonstrationsprojektet for seks rækkehuse i Fiskens Kvarter

Demonstrationsprojektet spillede på denne måde en væsentlig rolle i totalværditilgangen.

Læs mere om casen om rækkehusene i Albertslund Syd og om hvordan Bo-Vest har arbejdet med totalværdi og helhedsorientering. (pdf)

Udvikling af en model til helhedsorienteret renovering af kommunale ejendomme i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune så potentiale i Plan C’s Totalværdimodel til selv at udvikle en fælles model til helhedsorienteret renovering af deres ejendomme.

Fredensborg Kommune 

Med udgangspunkt i Kokkedal Skole besluttede Fredensborg at udvikle en model til deres ejendomme baseret på Totalværdimodellen i samarbejde med Plan C’s partner Henning Larsen Architects. Kokkedal Skole blev udvalgt grundet sit store potentiale for reduktion af energiforbruget i kombination med, at en nylig skolesammenlægning havde skabt nye brugsmæssige udfordringer.

Henning Larsen Architects gik i gang med en omfattende screening af energi, økonomi og vedligehold samt en kortlægning af skolens mange interessenter. Heraf fremkom syv potentialeforslag, som blev gennemgået ved en større workshop med de relevante interessenter. Dette førte til syv løsningsforslag, hvor der var stor opmærksomhed på delelementer i beregning af totaløkonomi og energibesparelser. Undervejs i forløbet er der udarbejdet værktøjer til indsamling af data og beregning af totaløkonomi.

Projektet er stadig under udvikling men i sin afsluttende fase. Centrale elementer i løsningskataloget er allerede udvalgt til realisering.

Læs mere om casen Kokkedal Skole og om hvordan Henning Larsen Architects har arbejdet med totalværdi.

Medborgerhuset skal være et fyrtårn inden for grønne løsninger

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

Hvidovre Kommune 

Hvidovre Medborgerhus havde foruden AT-påbudet et højt energiforbrug og forældede tekniske anlæg såsom et køleanlæg med freon, som er forbudt fra 2015. Der var således incitament for at gøre mere end bare at efterkomme AT-påbuddet.

Man så potentialet for at nedsætte Medborgerhusets høje energiforbrug. Samtidigt var der en ambition om, at bygningen skulle være et fyrtårn inden for grønne løsninger. På den baggrund var det oplagt, at det blev til et Plan C-demonstrationsprojekt.

Hvidovre Kommune var interesseret i fremtidssikrede løsninger og definerede fire energiindsatsområder.

  1. Forsyning
  2. Lys (både naturligt og elektrisk)
  3. Ventilation/naturlig ventilation
  4. Styring, drift og adfærd

Plan C holdt en idégenererende camp for Hvidovre Medborgerhus med Plan C partnere, hvor disse fire indsatsområder blev gennemgået. Resultatet blev et idékatalog, som blev forelagt for kommunen.

Hent Idékatalog her (pdf)

Læs mere om casen Hvidovre Medborgerhus, og om hvordan den indgår i Totalværdimodellen.(pdf)

Der var et ønske om at gøre mere

I slutningen af 2011 var man i Vallensbæk Kommune næsten færdig med implementeringsfasen af et ESCO-projekt, som omfatter 20 ejendomme. Udbyttet af ESCO var allerede til at se. Dog var der en ønske hos kommunen om at gøre mere.

Af Pimmie Cordova Oesten, Vallensbæk Kommune 

I forbindelse med et større ESCO projekt var der stadig et ønske om at få mere ud af en energirenovering af seks daginstitutioner end bare de lavthængende frugter.

ESCO-modellen koncentrerer sig mest om de lavthængende frugter i form af rentabel energioptimering. Derfor kunne ikke alle ejendomme indgå i Vallensbæks ESCO-aftale. Det blev derfor besluttet, at de resterende daginstitutioner skulle energirenoveres, men med udgangspunkt i helhedsorienterede løsninger. Derfor var det oplagt at afprøve Plan C’s Totalværdimodel, der ville give Vallensbæk Kommunes projektleder det brede perspektiv i energirenoveringen.

Plan C’s partner Ai-gruppen blev tilkoblet som rådgiver på projektet om energirenovering af seks daginstitutioner. Der skulle først og fremmest arbejdes på et idékatalog, hvor potentialerne kunne fremlægges. Der var ikke afsat økonomi på forhånd.

Projektet kom til en brat ende, da man fra direktionens side valgte at sætte det på stand-by. Trods dette fik Vallensbæk Kommune øjnene op for potentialet i solceller og klimazonen, som er et uopvarmet tilbygning til garderobe og ekstra legeområde.

Arbejdet med Totalværdimodellen

Hent dokument for en mere detaljeret beskrivelse af processen i forhold til Totalværdimodellen. Processen slutter i rummet Potentialer. (pdf)

Hent skitseforslag (pdf)

Totalværdi handler også om at finde plads til moon-cars

Plan C’s Totalværdimodel hjælper Ishøj Kommune med at skabe en moderne sammenhængende skole med bedre plads til elever og voksne.

Af Jesper Frydland-Raun 

Ishøj Kommune vil gerne i tættere dialog med brugere af bygninger, der skal renoveres eller ombygges. Så da de skulle i gang med det forberedende arbejde med den kommende ombygning og renovering af Ishøj Skole, var det nærliggende at benytte Plan C’s Totalværdimodel som grundlag. Modellen viser, hvordan man arbejder med renoveringsprojekter ud fra et helhedsperspektiv, hvor brugerne spiller en lige rolle i forhold til for ekesempel økonomi.

“Vi har holdt møder med elever, lærere og driftspersonale, hvor de forskellige brugergrupper fik lejlighed til at komme med deres ønsker til en bedre skole og arbejdsplads. Det kom der meget ud af. Lige fra hvordan lokalerne kan indrettes, til at der mangler asfalteret plads til at køre med moon-cars,” forklarer Morten Clausen, Centerchef i Ishøj Kommunes Center for Kommunale Ejendomme. Netop det problem var oprindeligt ikke en del af tankerne for skolen. Både på grund af økonomien i projektet, men også fordi der ikke var plads til at anlægge en bane.