Initiativfase

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

I ordet “initiativ” ligger en erklæring om at ville noget. I dette tilfælde, hensigten om at ville bygge eller renovere.

 

Lyt til alle aktører

I forbindelse med energirenovering i det offentlige/almene og i det private vil der være brugere, som bliver berørt af byggeprojektet, og som derfor bør høres og involveres fra start.

Det er også relevant at inddrage drifts-personalet, da det er vigtigt for disse mennesker at føle ejerskab til de fremtidige arbejdsopgaver i bygningen.

Håndværkerne er ligeledes oplagte at have med fra start, da de kender til konkrete problemstillinger og løsninger, som kan tænkes ind, allerede inden byggeprogrammet formuleres.

Derudover har myndighederne megen relevant viden, som kan spare bygherre for unødigt arbejde ved at fremlægge krav i forhold til lovgivningen.

I initiativfasen kommer alle ideer frem i lyset, og med bidrag fra alle aktører vil bygherre se mange muligheder, før projektet indskrænkes og rettes ind.

 

Udvælg de rette ideer

De ideer og skitser, der er blevet genereret i initiativfasen, skal nu gennemgå en grundig granskning fra bygherre og bygherrerådgivers side.

Du skal tage stilling til, hvilke ideer du ønsker at bringe med i det videre forløb, og det skal afklares, hvilke af disse der skal danne grundlag for byggeprogrammet. 

 

Opstil skema

Du kan for eksempel opstille et skema med fordele og ulemper ved de forskellige ideer. De ideer, som skrinlægges i første omgang, kan måske få en chance senere eller i et andet projekt.

Ideerne/skitserne organiseres på en overskuelig måde, som dels gør det lettere for bygherre at overskue og dels gør det muligt senere at genfinde materialet.

Klarhed og ambitioner for projektet er to af nøgleordene i dette faseskift. Som bygherre skal du blandt andet overveje følgende:

  • Hvad vil du opnå med byggeriet?
  • Hvordan kan det lade sig gøre?
  • Skal andre end bygherrerådgiver inddrages i denne udvælgelsesproces og i givet fald hvem?