Procesplan

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Planlægningsværktøjet ”Last Planner System” (LPS) er et inddragende værktøj, der er med til at styrke flowet, ejerskabsfølelsen og samarbejdet i en byggeproces. Det sikres med en løbende ajourføring og stillingtagen til risikoområder, kvalitet, ressourcer i form af mandskab og materiel og de arbejdendes indbyrdes afhængighed af hinanden.

Der er på hvert af de tre nedenstående niveauer i planlægningsværktøjet mulighed for at inddrage fagtilsyn og ansvarlige rådgivere for projektopfølgning. Metoden muliggør justeringer undervejs, da der hele tiden opereres på kort og lang sigt med deltagelse af relevante aktører:

 

Procesplan

Inden opstart af byggeproduktionen afholdes et informations- og procesplanlægningsmøde, hvor entreprenør, rådgivere, underentreprenørers formænd og egne formænd planlægger byggeprocessen sammen og sammen inden for rammerne af den aftale udførelsesplan. Formålet er at få planlagt alle aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder i hele byggeprocessen samt at sikre et godt flow i produktionen. Procesplanlægning kan ske flere gange i byggefasen f.eks. ved opstart af jord-, beton- og ledningsarbejdet i jord og ved råhus samt apteringsarbejders påbegyndelse.

Planlægningen sker ved, at alle fag lister deres aktiviteter op på ‘post-it’ sedler (hvert fagområde tildeles en farve ‘post-it’). Under dette forløb drøftes grænseflader, nødvendigt tidsforbrug, ressourcer, afhængigheder, nødvendige produktinformationer og forhindringer. Ved at inddrage alle parter sikres stor ansvarlighed over for det aftalte og ejerskab for projektet. Procesplanlægningen kan gentages, hvis væsentlige nye informationer fremkommer eller ukendt/ ny viden afdækkes eller ved en høj grad af gentagelse, eller hvis enkelte bygningsdele behandles separat.

 

Periodeplan

Med udgangspunkt i procesplanen udarbejdes en ”rullende” periodeplan, der strækker sig ca. 6-8 uger frem. Her listes alle aktiviteter fra procesplanen, der skal udføres i den kommende 6-8 ugers periode samt de forhindringer, der skal håndteres, således at aktiviteter er klar til udførelse på produktionstidspunktet. Til alle forhindringer tilknyttes en ansvarlig person, der skal sikre, at forhindringerne er ryddet af vejen inden produktionstidspunktet. Periodeplanen gennemgås på byggemøder med bl.a. byggeledere, mestre og konduktører.

 

Ugeplan

Hver uge gøres der status over den forgangne uges aktiviteter, og næste uge planlægges. Imens fører en procesleder, som har den daglige fokus på flow og fremdrift i byggeriet, tilsyn med, at processen skrider fremad i en god rytme.
I praksis mødes formændene med entrepriselederen og byggelederne. Sammen tager de bestik af situationen og aftaler næste skridt, som tydeligt markeres i et skema, så alle er opdaterede på afsluttede, igangværende og nye aktiviteter. Proceslederen sørger for, at eventuelle problemstillinger afklares efter ugemødet, eftersom ugemødets fokus udelukkende er på planlægning.

Kilde: Jan Buur Frederiksen, Enemærke og Petersen

Ønsker du at vide mere om værktøjet, kan du kontakte Enemærke og Petersen: http://www.eogp.dk/

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ