Silent City

Vejstøj måles og formidles i realtid – Albertslund | SoundCity by Soundear

Ved hjælp af sensorteknologi og støjberegninger, udviklet af SoundEar og FORCE og en vejstrækning stillet til rådighed af Albertslund Kommune, kan vejstøj og gener heraf nu måles og formidles på dynamisk vis.

Se video om løsningen her.

Med støtte fra Danish Sound Networks innovations pulje har partnere fra hhv. SoundEar, FORCE, Gate 21 og Albertslund Kommune gennem 2018 arbejdet med at udvikle denne platform.

Formålet har været at illustrere hvordan billig sensorteknologi i kombination med støjberegninger kan bruges til at formidle støj på et ny, vedkommende og detaljeret måde. Projektets partnere har udviklet første udgave af en ny service/dataplatform, hvor støjdata illustreres grafisk i realtid. Når værktøjet er færdigudviklet på et senere tidspunkt vil data også kunne vises i tilbageskuende tidsserier.

Værktøjet vil således være et supplement til eksisterende beregnede støjkort, som vi kender fra Miljøstyrelsen. Kortene herfra giver et meget detaljeret billede af den gennemsnitlige støjbelastning over flere år, men siger eksempelvis ikke noget om den øjeblikkelige situation, variationer over døgnet eller den oplevede gene. Ligesom de ikke er verificerede med egentlige måling. Ved at anbringe målemikrofoner langs en vej og integrere en støjberegningsprofil for området kan SoundCity vise de øjeblikkelige støjniveauer ved vejen i form af dynamiske online støjkort og støjgenekort. Første test af produktet består af 5 målestationer, og er netop er opsat i Albertslund på Roskildevej i Silent City Living Lab for urban støjbekæmpelse. Hver station består af en type-1 støjmåler koblet til en mikro PC, som uafbrudt sender målinger til en Cloud baseret service. Ud fra målestationernes placering er der udarbejdet et aktivt støjkort. Kortet er knyttet til en tilhørende hjemmeside, som opdateres hvert sekund, hvor man eksempelvis kan se en lastbil bevæge sig live hen over kortet.

Kortet findes her; http://87.118.118.224:5300/ Det er ikke hensigten at dynamiske støjkort skal erstatte de nuværende statiske beregninger, men det er et godt supplement, især når målgruppen omfatter lægfolk blandt virksomheder, borgere og politikere.