Af Maj Marie Carlsen

Hvilke gevinster er der for miljøet og sundheden ved omlægge Malmø kommunes bilflåde til elbiler? Hvad er de miljømæssige fordele ved at omdanne gylle til biogas i stedet for at sprede det på markerne? Det er et par af de spørgsmål, som en gruppe udenlandske studerende fra Lunds Universitet har undersøgt. Den 11. december 2013 lagde de studerende vejen forbi Energi Øresunds juleafslutning for at præsentere deres resultater.

De studerendes arbejde omfatter syv casestudier, der blandt andet ser på potentialer for elbiler, omdannelse af gylle til biogas, tilslutning af varmedrevne hårde hvidevarer til varmeforsyningen og veje til at mindske forskellen mellem beregnet og faktisk energiforbrug i bygninger.

Studierne af potentialet for elbiler viser, at en elbil udleder halvt så meget C02 gennem sin levetid som en bil, der kører på fossilt brændstof. Beregninger viser desuden, at Malmø årligt kan spare knap 6 millioner euro i sundhedssektoren ved at skifte til elbiler, fordi langt færre vil blive syge som følge af luftforurening fra bilerne.

Studierne af potentialet for biogasproduktion viser, at 10 % af Sveriges udledning af drivhusgasser kommer fra gylle, og at der er en stor miljømæssig fordel ved at anvende biogas fra gylle til transportbrændsler i stedet for fossile brændsler.

Manglende erfaring med innovativ affaldshåndtering
En af casestudierne adskiller sig fra de andre, nemlig studiet af affaldshåndtering.
Her spurgte de studerende en række europæiske eksperter om gode eksempler på affaldshåndtering, der kombinerer indsamling, transport og bortskaffelse af affald. Resultatet var, at de studerende ikke fandt nogle forgangseksempler på dette i Europa. Der er, ifølge de studerende, derfor et stort udviklingspotentiale i forhold til udvikling af innovative affaldsløsninger i nye byområder.

De studerende kommer fra International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) ved Lunds Universitet.
Du kan læse mere om deres projekter i den samlede rapport her.