Bygningsejere, de almene boligselskaber og kommunerne, står i disse år overfor et behov for at renovere deres bygningsmasse. Plan C har udviklet Totalværdimodellen, som et værktøj, der kan lette planlægningen af renoveringsprojekter. Modellen går i sin enkelhed ud på at guide projektledere og beslutningstagere hos bygherre gennem forslag til beslutninger og overvejelser, der bør medtages, inden renoveringsprojekter får hovedlinier og hovedbevillinger. Alle forslag til beslutninger og overvejelser understøttes af tanker for bæredygtighed med hensyn til miljøet, de sociale parametre og økonomien.


Stort potentiale
En stor del af den kommunale bygningsmasse står over for en renovering. I en analyse fra COWI fra 2009 estimeres det samlede kommunale renoveringsbehov til 7,5 mia. kroner. Der er store energibesparelser at hente, hvis renoveringerne gennemføres med energirigtighed for øje. En sådan investering antages at kunne give en CO2-besparelse på 20 procent. Dertil skal tillægges de mere “usynlige” gevinster, ved bl.a bedre indeklima for bygningernes brugere.


Rundt omkring i landet står de almene boligselskaber ligeledes over for et meget stort behov for renovering.
“Det er især bygninger fra 60erne og 70erne, der i dag trænger til en større renoveringsrunde med totalværdi for øje. Med totalværdi mener jeg de øvrigt værdier, som forbedring af indeklima, sammenlægning af små boliger til større og mere familievenlige boliger, arbejdet med de “bløde” værdi i beboergrupper og måske spændende udearealer”, forklarer Charlotte Schunck, der er projektleder i Plan C.


Et konkret værktøj
Totalværdimodellen er blevet til i et samarbejde mellem syv Plan C-partnere. Den fungerer som et arbejdsværktøj for projektledere hos bygningsejere og et hjælpeværktøj til bygherrerådgivere.


“Udover at være et konkret værktøj, er Totalværdimodellen også et “mindset”. Det er en ny måde at se på renoveringer på, og har til hensigt at informere beslutningstagere om totalværditankegangen. Værktøjet er med til at undgå forhastede beslutninger om smårenoveringer, der nok giver en mindre energibesparelse, men ikke er helhedsorienteret eller fremadskuende. Derfor opererer Totalværdimodellen under de indledende faser – fra muligheden for en energirenovering opstår, til projektet er klar med sine velovervejede og dokumenterede hovedlinjer og hovedbevilling”, forklarer Charlotte Schunck.


“Eftersom energirenoveringer er en kompleks størrelse med mange hensyn at tage til såvel økonomi som brugere, er det vigtigt at være yderst grundige i opstartsfasen. Målet er at skabe bygninger, hvor hver m2 bruges optimalt og understøtter brugeres behov bedst muligt. En koordineret indsats med et helhedsperspektiv skaber gode muligheder for synergieffekter mellem energibesparelser, løsninger af drift- og vedligeholdelsesproblemer og forbedring af indeklimaproblemer, med en klar økonomisk besparelse til følge, forklarer Charlotte Schunck.


Fakta om Totalværdimodellen
 • Totalværdimodellen kan hjælpe bygherrer med at træffe mere bæredygtige og helhedsorienterede beslutninger på et dokumenteret grundlag.


 • Den kan hjælpe bygherren med at inddrage forhold som bymiljø, infrastrukturer (energi, vand spildevand trafik etc.) tidligt i projektet.


 • Totalværdimodellen er et arbejdsværktøj, der består af otte faser: Afsæt, Afklaring, Screening, Potentialer, Data, Løsninger, Cost-benefit, og Overdragelse.


 • Hver fase i Totalværdimodellen gennemgår de spørgsmål, dokumentation, aktiviteter og værktøjer der skal til, for at skabe et dokumenteret, holistisk grundlag for beslutninger og løsningsforslag i hele projektets opstart.

Totalværdimodellen og finansiering
I Plan C arbejdes også med forslag til finansiering af energirenoveringer. Når kommuner og boligselskaber står over for renoveringer med en helhedsorienteret tilgang, er den største barriere i første omgang finansiering. Som en del af Totalværdimodellen er der ved at blive udarbejdet et finansieringskatalog, indeholdende alle de nuværende former for muligheder for finansiering af energirenoveringer.


Indhold i finansieringskataloget
 • Forslag til lånemuligheder


 • Forslag til partnerskaber, OPP – OPS – ESCO –


 • Beregning af totaløkonomier


 • Tilslutningsbidrag, spildevand, elforsyning


 • Leasing


 • Incitamentstruktur


 • Fonde, EUDP, Landsbyggefonden