Løsninger

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

Bygherren opstiller i dette trin de løsningsforslag, der udnytter bygningens potentialer og lever op til bygherrens målsætninger. I denne fase visualiseres løsninger gennem skitser, 3D visualiseringer, beregninger og referencer med henblik på at give et samlet billede af løsningerne.

Overblikket er væsentligt, når løsningsforslag skal vurderes. Man kan have svært ved at danne sig et overblik, når mængden af information er omfattende og fordelt på forskellige dokumenter og rapporter. Derfor er det vigtigt, at informationen omsættes til visuelle afbildninger, der kan overskues på én gang.

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Hvad er byggeriets potentiale?
 • Er der flere løsningsmodeller?
 • Hvor langsigtede er løsningerne?
 • Hvad er bygherrens målsætning med renoveringen, og er de ændret i forhold til de tidligere målsætninger?
 • Hvilke løsningsforslag forener potentialet og data med målsætningen?
 • Kan løsningsforslagene afhjælpe andre elementer, som er afdækket i trinene Screening og Data?
 • Hvad er løsningsforslagenes indbyrdes relation og afhængighed?
 • Hvilke risici er der for at synergi ikke opnås og enkelte tiltag ikke realiseres?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Der udarbejdes et løsningskatalog, som samler potentialer, data og målsætning til løsningsforslag.
 • Der afholdes workshop, hvor løsninger fremlægges og drøftes. Fremlæggelsen skal være visuel, så der dannes et fysisk overblik over løsningerne.

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

 • Løsningskatalog med visualiseringer af løsningsforslag

 

Du kan bruge totalværdimodellens beslutningsnotat for løsninger. Du finder notatet under “værktøjer” i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.

VÆRKTØJ TIL LØSNINGER