Totaløkonomi

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

I dette trin arbejder bygherren med en totaløkonomisk analyse af de opstillede løsninger. Bygherren kan bruge værktøjet Projektberegneren. Det er et værktøj, hvor bygherren forholdsvist enkelt kan opstille økonomien på de valgte løsninger. Projektberegneren samler de vigtigste oplysninger på et oversigtsark, og det er en god hjælp ved vurderingen af løsningerne. Fra et totalværdiperspektiv er det ikke kun den rene økonomi, som er interessant. Projektberegneren gør det muligt også at arbejde med blødere værdier og give dem karakterer.

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Hvordan matcher løsningerne de vægtede målsætninger?
 • Hvilke data er til rådighed? Det gælder især data om anlægsøkonomi og om drift.
 • Kan de kvantitative og kvalitative løsninger kapitaliseres?
 • Er der forhold, der forhindrer valg af de “rigtige” løsninger?
 • Hvilke interessenter er relevante for den totaløkonomiske analyse. Kan de have indflydelse på, hvordan analysen stilles op og på resultaterne?
 • Rummet totaløkonomi handler ikke direkte om finansiering, men kan forskellige finansieringsformer have indflydelse på totaløkonomien?
 • Hvordan er hovedtallene fremkommet? Synliggørelse af beregningsforudsætninger.
 • Hvad er alternativomkostningerne?
 • Er der noget i finansieringsformerne, f.eks. lånebekendtgørelsen, som kan få indflydelse på valg af virkemidler?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Opstil anlægspriser og driftsomkostninger for hver enkelt løsning. Brug eventuelt Projektberegneren.
 • Indgå i dialog med interessenter og sørg for at de bliver præsenteret for den merværdi, der ligger uden for den rene totaløkonomi.
 • Prioriter eventuelt de analyserede løsninger.
 • Vurder og synliggør de valgte levetider ved hver drifts- og anlægsomkostning på de involverede bygningsdele.
 • Søg information om anlæg og drift hos relevante personer. Det kan være: personer i fagforvaltninger, driftspersonale, bygherrerådgiver, kolleger eller andre personer med specialviden.
 • Sørg for at kvalitetssikre vurderinger og beregninger ved at diskutere dem med flere forskellige personer med kompetencer inden for området.
 • Sørg for at gøre eksplicit opmærksom på, hvad der er medtaget i beregningerne og hvad der ikke er, så det er klart for modtagerne af analysen.

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

 • Mailkorrespondance
 • Oplysninger som er opstillet i excelark. I Projektberegneren er der indsat celler så præcis kilde for de enkelte oplysninger kan angives.
 • Notater som følger med de udførte analyser

 

Du kan bruge totalværdimodellens værktøjer til din totaløkonomiske analyse. Du finder de relevante værktøjer i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.