af | jan 5, 2017

Behovet for LED-lys er stort, og derfor er behovet for sikre bæredygtigheden i hele LEDs livscyklus voksende. En ny udredning udarbejdet i projektet Lighting Metropolis forsøger at give et neutralt overblik hele livscyklussen.

Da den hurtige udvikling i LED-industrien er ved at omdanne vores byområder, er behovet for hurtigt at sikre bæredygtigheden i hele LEDs livscyklus voksende.  Vores EU-finansierede projekt Lighting Metropolis med dets 26 partnere i hele  Greater Copenhagen tager nu det første skridt mod at gøre processen mere gennemsigtig ved at offentliggøre en unik ny udredning af LEDs livscyklus.

“Med denne udredning forsøger vi at give et neutralt overblik over LEDs livscyklus samt gøre fremstillingsprocesserne og deres miljøpåvirkning mere forståelige”, siger Mikael Backman, lektor på IIIE ved Lunds Universitet.

Udvalgte punkter fra udredningen:

  • Mangel på akademiske rapporter
  • Mangel på åbenhed & gennemsigtighed
  • Behov for lovgivningsmæssig støtte
  • Genbrugssatser for sjældne jordartsmetaller (REE*) ligger fortsat på en lav 1%
  • Der skal tages hånd om falske certificeringer
  • Produktdesign kan understøtte adskillelse af dele ved genbrug
  • Anvendelse er en nøglefase i hele livscyklussen
  • Det voksende koncept belysning-som-en-serviceydelse kan medføre bæredygtige fordele

Noget af det vigtigste vores EU-finansierede Lighting Metropolis projekt skal levere er en øget viden i regionen om centrale belysningsaspekter. Og da LEDs bæredygtighed er et af de mest debatterede, afslører en ny og omfattende udredning foretaget af the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) ved Lunds Universitet LEDs forskellige livscyklusfasers andel i miljøpåvirkningen, og hvor branchen skal være mere gennemsigtig og åben omkring dens processer.

Udredningen viser det presserende behov for, at de politiske beslutningstagere muliggør en mere bæredygtig genanvendelse af LED, både gennem lovgivning og via udvikling af metoder til korrekt adskillelse af materielle dele – mens de samtidig sørger for et overbevisende økonomisk incitament, der overstiger ethvert lovgivningsmæssigt arbejde.

“Vi skal være klarere om, hvornår og hvordan det betaler sig at være grøn”, siger lektor Thomas Lindhqvist.

Den faktiske anvendelse

IIIEE rapporterer også, at selvom det er udvindingen af sjældne jordartsmetaller og problemerne med genbrug, der har været de mest debatterede og kontroversielle emner i LEDs livscyklusfaser, er det den faktiske anvendelse, som har potentiale til at medføre de fleste miljømæssige fordele.

Forskningen er udført af studerende ved IIIEE samt lektorerne Thomas Lindhqvist & Mikael Backman, inden for Lighting Metropolis-projektet. Udredningen vil også blive brugt af IIIEE til at skabe klarere retningslinjer for LED kommissionærer på kommunalt niveau.

“Vi er nødt til at spørge os selv, hvordan byer kan forhindre at investeringer i LED, skaber problemer i fremtiden”, siger lektor Mikael Backman.

*REE = Rare Earth Elements (sjældent jordartsmetal)

Om IIIEE

IIIEE tilbyder grunduddannelser, der udstyrer de studerende med den viden, de færdigheder og de personlige egenskaber, som er nødvendige for at blive forandringsagenter og kommende ledere, der er i stand til at fremme bæredygtige løsninger. IIIEE tilbyder verdensførende master-uddannelser og et ph.d.-program