Lunds Universitet skräddarsyr evalueringsmetod för att säkra skalbarhet

av | jan 11, 2019

Foto: Peter Liljenberg

För att säkra mätbara resultat i FIMOs nio användningsfall kommer projektets partners att arbeta med så kallade SMARTa mål. Torleif Bramryd och Michael Johansson på Lunds Universitet förklarar vikten av att skilja mellan projektmål och effektmål, och av att noggrant kalibrera vad och hur man mäter med en nollmätning.

”Trovärdigheten av projektresultat är helt beroende av tydligt definierade effektmål, och nollmätningen i starten. I projekt som har flera, och helt olika typer av fallstudier, är det dessutom essentiellt att det utvecklas några helt övergripande mätmetoder som kan användas tvärgående, för att möjliggöra jämförelser mellan de gemensamt uppsatta effektmålen och därigenom även kunna kommunicera projektets samlade resultat”, förklarar Torleif Bramryd, professor i Miljöstrategi på Lunds Universitet.

Helt kortfattat kan skillnaden mellan termerna förklaras som att projektmålen är vad projektet syftar till att uppnå, medan effektmålen är vad projektet ska resultera i. Nollmätningen är vad effektmålen tar utgångspunkt i.

Så kallade SMARTa mål är:

  • Specifika
  • Mätbara
  • Accepterade
  • Realistiska
  • Tidsatta

”Medan de flesta tar det som givet att projekt ska uppställa projektmål, är det färre som spenderar tid på att kalibrera metodiken bakom själva mätningen av hur dessa mål uppnås. I FIMOs fall handlar det dessutom om att påvisa skalbarheten av demonstrerade lösningar, för att övertyga andra aktörer om exakt vilka resultat som kan förväntas uppnås, om samma koncept implementeras någon annanstans, med relevanta förutsättningar och ramar såklart”, säger Michael Johansson, forskare i Miljöstrategi på Lunds Universitet.

Därför kommer Torleif och Michael nu utveckla både en skräddarsydd utvärderingsmodell för FIMOs nio fallstudier, samt en lathund för projektledarna för att inte släppa varken projektmålen eller effektmålen ur sikte, under de kommande tre åren.

FIMO syftar till att:

  • Säkra bättre kapacitetsutnyttjande och minskning av CO2 från transporten i öresundsregionen via främjandet av intelligenta mobilitetslösningar
  • Stödja och underlätta för nya intelligenta mobilitetstjänster och lösningar, som tar höjd för miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
  • Öka möjligheten för skalbara lösningar i hela regionen genom att främja kunskapsdelning och samarbete mellan svenska och danska aktörer
  • Uppnå konkret kunskap och erfarenhet av hur vi planlägger våra städer och landsbygder med nya teknologiska transportmöjligheter

Läs mer om FIMOs arbete här.

Projektets nio användingsfall (use cases) stod i fokus när partners skulle identifiera mätbara effektmål, baserat på SMARTa mål.

Finns det jämförbara mätaspekter av vitt skilda användningsfall – från wayfinding på Glostrup station till Helsingborg Stads smarta parkeringslösningar – som kan förena utvärderingselementen?

Test & demonstrering av intelligent trafikinformation längs E6:an i Skåne ger indirekta effektmål som CO2 reducering, via exempelvis ett bättre trafikflöde för pendlare, förklarar Trafikverkets representanter.

Region Skåne var värd för workshopen, som hölls i Dockan, i Malmö.

 

Kunskapspartners i FIMO

Lunds Universitet är kunskapspartner i FIMO, tillsammans med Vera Park, Malmö Universitet och Movia.

Läs mer om FIMO – Framtidens Intelligenta Mobilitet här.

 

Framtidens Inteliigenta Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) stöds av den Europeiska Regionalutvecklingsfonden & Interreg ÖKS.