Energibesparelser i boliger og kommunale bygninger

Bygninger står for 40 procent af Danmarks energiforbrug og 20 procent af Danmarks CO2-udledning. Én af forudsætningerne for at reducere udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 er energibesparelser i bygninger – både i kommunale bygninger og i boliger som parcelhuse og etageejendomme. Det vil nemlig resultere i, at vores fremtidige, grønne energiforsyning skal producere mindre energi, fordi behovet for energi bliver mindre. Derfor skal der arbejdes med vores bygningers energieffektivitet, hvis vi skal nå klimamålene.

Vi skal altså sætte skub i renoveringer af kommunale bygninger, etageejendomme og én-familieboliger, så de bliver langt mere energivenlige. Belysningen skal skiftes, ventilationen og klimaskærmen skal forbedres, og varmekilden skal være bæredygtig. Bygningerne skal driftes optimalt – både når det gælder el, varme og vand. Det handler om langsigtet planlægning, der udover af være mere energieffektiv, tager højde for bygningens anvendelse, forbedrer komforten og giver bedre indeklima.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Gå forrest og accelerere energirenovering af kommunale bygninger – særligt med blik for at skifte til bæredygtige varmekilder og forbedre klimaskærmen.
  • Stille krav i lokalplaner og servitutter på kommunalt ejede grunde og indgå i dialog med aktører som kommunen har medejerskab i eksempelvis forsyningsselskaber
  • Forbedre driften af kommunale bygninger ved at arbejde med databaseret energiledelse og et solidt dynamisk datagrundlag, der gør det muligt løbende at rette fejl i driften og energioptimere.
  • Samtænke energioptimering med godt indeklima og derved skabe en bedre oplevelse for brugerne
  • Inspirere boligejere til energibesparelser og energirenoveringer gennem tæt dialog.

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Facilitere netværk og indgå i partnerskaber med almene boligselskaber, private udlejere og andelsboligforeninger for at sætte fælles mål for energioptimering og inspirere til handling.
  • Gå sammen med og samarbejde med nøgleaktører som eksempelvis banker, ejendomsmæglere, private virksomheder og adfærdsforskere om kampagner og investeringskoncepter, der kan motivere private boligejere til at energioptimere.
  • Fremme innovationen og teste nye energioptimeringsløsninger i samarbejde med virksomheder og universiteter og blive klogere på, hvad virker, og hvad virker ikke.

 

Relevante projekter

Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger

Projektet arbejder med at energioptimere offentlige bygninger gennem bedre anvendelse af data til drift og planlægning.

ENIG

Projektet afprøver mulighederne for at etablere kommunale netværk for almene boligorganisationer, hvor erfaringer udveksles og ny viden introduceres.

EU City facility

Projektet arbejder med at fremme renovering af én-familiehuse.

Lighting Metropolis - Green Economy

Projektet arbejder med at accelerere fornyelsen til LED belysning af god kvalitet både indendørs og udendørs i kommuner.

Stronghouse

Projektet arbejder med at udvikle tiltag, der gør det lettere for boligejerne at overskue og gennemføre en renovering.

Eksempler på lokal handling

Fælleskommunalt samarbejde om LED-lys sikrer energibesparelser på 50-75 procent

I projektet Lighting Metropolis – Green Economy er kommuner gået sammen om at spare energi ved at øge investeringerne i intelligent og energieffektiv LED-belysning i offentlige bygninger og på veje. Kommuner trækker i projektet på fælles vejledninger og kravspecifikationer, når der gennemføres projekter på skoler, daginstitutioner, idrætshaller, plejecentre, veje og stier. Generelt betyder de nye løsninger, at brugerne får bedre og mere lys, og at der samtidig opnås en energibesparelse på mellem 50 og 75 procent.

Se mere her.

Dansk-svensk samarbejde om databaseret energistyring i offentlige bygninger

Flere danske og svenske kommuner og boligselskaber er gået sammen om at implementere Energy Management Systems i deres organisationer. Der samarbejdes om, hvilke funktionaliteter systemerne skal have, hvordan datakvaliteten sikres, og hvordan data bruges bredt i organisationerne fra tekniske service personale til ledelse og politikere. Spændende nye databaserede løsninger, der hjælper med at finjustere varmeforsyningen, testes på tværs.

Se mere her.

Kommune samarbejder med private og almene bygningsejere om energibesparelser i boliger

Energispring i Københavns Kommune er stærkt eksempel på et partnerskab mellem en kommune og de private og almene bygningsejere. Energispring samarbejder med de store bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer i København om at reducere energiforbruget i deres bygninger.

Energispring driver et netværk, hvor der udvikles værktøjer og deles viden og inspiration på tværs. Energispring har fokus på bedre anvendelse af data.

Se mere her.

Guide til en kommunal indsats for energirenovering af én-familiehuse

I projektet Vækst via Energirenovering har kommunale partnere indsamlet, afprøvet og formidlet viden om aktiviteter, som en kommune kan gennemføre for at fremme energirenovering i én-familieboliger. Det er mundet ud i en drejebog, som kommuner kan lade sig inspirere af, når de skal kommunikere til ejerne af én-familiehuse og involvere en række samarbejdspartnere som eksempelvis banker, byggemarkeder, forsyningsselskaber og håndværkere i indsatsen.

Læs drejebogen til en kommunal indsats her.

KONTAKT

 

Lone Kelstrup

Programleder

 

Kontakt mig