Grøn varme

Vi skal stoppe med at opvarme vores boliger med fossile brændsler som olie og naturgas. Det er én af forudsætningerne for at nå Danmarks mål om at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Samtidig har regeringen sat et mål om, at vi skal være uafhængige af russisk gas hurtigst muligt.

Konkret vil regeringen have udskiftet de omtrent 400.000 olie- og gasfyr, der i dag er installeret i danske boliger. Boligerne skal i stedet opvarmes med mere miljøvenlige alternativer som eksempelvis grøn fjernvarme eller individuelle eldrevne varmepumper – og regeringen ønsker, at det sker inden 2028. Også i offentlige bygninger skal olie- og gasfyr erstattes, og Danmarks gasforsyning skal ifølge regeringen gøres 100 procent grøn inden 2030.

Kommunerne skal derfor samarbejde med fjernvarmeselskaberne om at udbygge og udrulle fjernvarmen, gøre den grønnere og udnytte overskudsvarme. Og så bør kommunerne udfase olie- og gasfyr i kommunale bygninger og afholde kampagner for boligejere om alternativer til olie- og gasfyr.

 

Det kan kommunerne gøre selv

  • Bruge deres ejerskab aktivt i forsyningsselskaberne til både at fremme en grøn omstilling af varmeproduktionen gennem for eksempel elektrificering og fremme en generel udbygning af fjernvarmenettet
  • Tænke i arealanvendelse ved at reservere arealer til eksempelvis varmepumper, lagring af energi og andre energiformål
  • Sørge for at inddrage relevante forvaltninger, så omstillingen til grøn varme tænkes ind i kommunens øvrige projekter som eksempelvis energirenovering og energibesparelser

 

Det kan kommunerne gøre i partnerskaber

  • Tage aktivt ejerskab sammen med både forsyningsselskaber, virksomheder og borgere – også på tværs af kommunegrænser
  • Samarbejde med virksomheder og forsyningsselskaber for at identificere potentialerne for grøn varme i kommunen. Både områder der er egnet til fjernvarmeudbygning og områder, hvor alternativ opvarmning er nødvendig
  • Inddrage borgerne så de aktivt er en del af processen og de konkrete projekter. Det kan blandt andet ske gennem borgermøder, informationsmateriale og lignende

Energi på Tværs

Kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner i Hovedstadsområdet samarbejder om en fossilfri energi- og transportsektor.

FUTURE

FUTURE – fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem udvikler og tester nye løsninger indenfor vedvarende energi og udnyttelse af ressourcer.

DK2020

Et tæt partnerskab mellem kommuner og regioner om ambitiøse lokale klimahandleplaner, der skal sikre at kommunerne bliver klimaneutrale i 2050.

RoundBaltic

Projektet fremmer investeringer i energirenovering i bygninger og øger adgangen til privat finansiering af energieffektivitet og integrerede vedvarende energikilder.

 

     

KONTAKT

 

Sofus Rex

Direktør

 

Kontakt mig